Mời nghe lại bản nhạc ở Phạn Xá: "Từ Giả Kinh Thành" - do chị Hiếu Thuận (là phu nhân của SVSQ F30) trình bày  
1 Chỉ Huy Trưởng và Sĩ Quan Tham Mưu TVBQGVN
2 SVSQ Khoá 27 - SVSQ Cán Bộ Tân Khoá Sinh / Khoá 30 (SVSQCB/TKS/K30)
3 Hình ảnh mùa Tân Khoá Sinh  ( vì quá nhiều hình, xin vui lòng chờ một chút...) Bấm coi từng hình (Thumbnail)
Hình tự động chạy (animation)
4 Hình ảnh cơ sở  doanh trại, phòng ốc, quân phục, sinh hoạt quân sự, văn hoá, lễ mãn khoá, văn bằng
5 Hệ Thống Tự Chỉ Huy của Khoá 30 (HTTCH)
6 Những hình ảnh, di vật, bút tích,... của khoá 30
7 Danh sách Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khoá 30 Theo từng Đại Đội
Danh sách khoá
8 SVSQ Khoá 30 đã qua đời
9 Cựu SVSQ Khoá 1 - Trung Tướng Nguyện Văn Thiệu (đã qua đời)