Hình ảnh Đại Hội (bắt đầu ngày 01 tháng 7 năm 2005):

1. Hình ảnh Tiền Đại Hội

    - Bấm xem từng hình ...

2. Đại Hội

    - Bấm xem từng hình ...

3. Đêm Dạ Tiệc

   - Bấm xem từng hình ...

4. Du ngoạn & thăm viếng

   - Bấm xem từng hình ...

 

5. Hình Lưu Niệm

 

 

Logo Đại Hội

 

 

... Mấy "Ông Ba Mươi" đang làm gì vậy? (đó là tiếng gọi của các hung thần khoá 27 gọi khoá 30, khi khoá 30 còn là "Cọp sữa" (trong Muà Tân Khoá Sinh))

 

Nhạc: Đà Lạt Xa Nhau do Như Quỳnh trình bày